ՀՊՄՀ պատվիրակությունը Չինաստանի Հարավ-արևմտյան համալսարանում այս անգամ ի դեմս Փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի դասախոսների

2018 թվականի ապրիլի 23-27-ին ՀՊՄՀ փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի վարիչ Հասմիկ Հովհաննիսյանը և նույն ամբիոնի պրոֆեսոր Ռոբերտ Ջիջյանը ՀՊՄՀ-ի և Հարավ-արևմտյան համալսա­րանի (Չունչին, Չինաստան) մի­ջև համագործակցության պայմանագրի շրջանակներում հրավիրված էին Չունչինի նշված հա­մալ­սա­րանի Փիլիսոփայության բաժանմունքում և նույն համալսարանի Տրամաբանության և ինտելեկտի ինստիտուտում դա­սախոսութ­յուն­ներ կարդալու, ինչպես նաև Գի­տութ­յան փիլիսոփայության, Տրամաբանության և Իմա­ցա­բա­նութ­յան հիմնախնդիրների շուրջ համա­տեղ գիտահետազոտական աշխա­տանքներ նախա­գծե­լու և իրականացնելու նպատակով:

 

Հասմիկ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՓԱՍՏԱՐԿՄԱՆ ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ԴՊՐՈՑԸ ԵՎ ԴՐԱ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՃԱՆԱՉՈՒՄԸ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Մեր ժամանակների հրատապ ու հետաքրքիր գիտություններից մեկի՝ փաստարկման հիմ-նախնդիրների նկատմամբ վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում հետաքրքրությունը մշտապես աճում է։ Այսօր տարբեր երկրներում (ԱՄՆ, Բելգիա, Կա-նադա, Նիդեռլանդներ, Գերմանիա և այլուր) հրատարակվում են փաստարկման հարցերին նվիրված ամսագրեր ու ժողովածուներ, պարբերաբար կազմակերպվում են միջազգային և տեղական գիտաժողովներ: Ստեղծվել են և շարունակում են ձևավորվել փաստարկման հետազոտության գիտական դպրոցներ և գիտահետազոտական ինստիտուտներ: 20-րդ դարի 1970-ական թվականներին ձևավորվեց Փաստարկման երևանյան դպրոցը, որը ստացել է լայն ճանաչում փաստարկման տեսության մասնագետների միջազգային շրջանակներում: Դպրոցի հիմնադիրը և ղեկավարը ակադեմիկոս Գեորգ Բրուտյանն է:

Ներկա դասախոսության մեջ խնդիր է դրվել վերլուծել և ընդ­հան­րացնել Փաս­տարկ­ման երևան­­յան դպրոցի համակարգում մշակված և գիտության մեջ ներդրված հիմնական տեսամեթոդաբանական և հայեցակարգային մոտեցումները, իրականացնել դրանց տեղի և դերի քննությունը արդի փիլիսոփայության, տրամաբանության և բուն փաստարկման տեսության համակարգում, ներկայացնել Փաստարկ­ման երևանյան դպրոցի շրջա­նակ­ներում մշակված փաստարկ­ման և փաստարկո­ղա­կան դիրսկուրսի կաղապարը և դրա մեթոդաբա­նական վերլու­ծությունը, մետափաստարկման խնդրակարգը, վերլուծել Դպրոցի կայացման և ինստիտու­ցիոնալացման պատմագրութ­յունն ու տեսամեթոդա­կան հիմքե­րի առաջացումը համաշխարհային փիլիսոփա­յա­­կան մտքի զարգացման համա­տեքստում և այդ գործընթացում ունեցած ներդրման տեսանկյուն­ներից, ամբողջացնել Դպրոցի գիտա­կան ձեռքբերումների գնահատականը փաստարկ­ման և հաղոր­դակցման այլ միջազգային կենտրոնների հետ համեմատության իրականացման եղանակով:

 

Hasmik HOVHANNISYAN

YEREVAN SCHOOL FOR ARGUMENTATION AND IT’S INTERNATIONAL ACTIVITY

ABSTRACT

In the recent decades is constantly growing the interest in one of the most topical and interesting sciences – to the problems of argumentation theory. Today in many countries (USA, Belgium, Canada, Netherlands, Germany and elsewhere) are published a number of journals and books, are organized international conferences on different issues of argumentation. Scientific research schools and research institutes are founded and continue being formed in this field. In the 1970s was formed the Yerevan school for argumentation, which got high acceptance and appreciation in the community of the international specialists of the theory of argumentation. The founder and leader of the Yerevan school of argumentation was academician Georg Brutian.

The goal of the present lecture is to analyze and generalize the theoretical-methodological and conceptual results and approaches, developed in the Yerevan school for argumentation, to examine their role in the system of modern philosophical and logical theorems, as well as in the modern theories of argumentation, to present the frame of argumentational discourse and its methodological analysis developed in the School, to review the questions of the theory of meta-argumentation, to analyze the history and theoretical-methodological bases of formation and institutionalization of the Yerevan school of argumentation in the context of the developments of the world philosophical thought and in the aspect of its contribution to world scientific thought, to suggest a general conception of scientific achievements of the School by a comparative analysis with regard to other international centers.

 

Robert DJIDJIAN

METHODOLOGY OF SCIENTIFIC DISCOVERIES

ABSTRACT

This lecture presents the main points of the analitic-sinthetic conception of the methodology of scientific research. It is based on the presumption that all scientific problems are resolved using scientific hypotheses. Each hypothesis is suggested on the basis of the analysis of the problem under investigation. The main points of the procedure of problem analysis are the subdivision of the problem into its sub-problems and deduction of necessary conclusions from the content of the problem. The final goal of the problem analysis is to reveal the logical structure of the given problem. Researchers get the idea of discovery helped by an analogy with the solution of an already solved (prototype-) problem having similar logical structure.

 

Դասախոսություններ Չինաստանի Հարավ-Արևմտյան համալսարանի Փիլիսոփայության և տրամաբանության բաժանմունքում

1

ՀՊՄՀ փիլիսոփաները Չոնցինի համալսարանի Փիլիսոփայության բաժանմունքի գործընկերների հետ պաշտոնական հանդիպման ընթացքում ներկայացրին համակողմանի համագործակցության ծրագիր և երկուստեք քննարկեցին այդ ծրագրի իրականացման հնարավոր տարբերակներն ու եզրերը։ Չին փիլիսոփաները ևս առաջարկեցին համագործակցության եղանակներ՝ հիմք ընդունելով իրենց բաժանմունքում ընդգրկված դասախոսների և գիտնականների մասնագիտական հետաքրքրությունները։

bty

Հանդիպումը արդյունավետ էր և ունեցավ իր առաջին արտահայտությունը։ WISDOM հանդեսի առաջիկա համարում հրատարակման են ներկայացվել և արդեն գրախոսման փուլը հաղթահարել են Չինաստանի Հարավ-Արևմտյան համալսարանի Փիլիսոփայության բաժանմունքի տնօրեն պրոֆեսոր Տաո Լինի և պրոֆեսոր Լի Զհանգի և մագիստրոս Լան Զհանգի հոդվածները։

Հանդիպում Չինաստանի Հարավ-Արևմտյան համալսարանի ռեկտոր, պրոֆեսոր Զհանգ Վեյգյուի (Zhang Weiguo) և համալսարանի փիլիսոփա պրոռեկտոր Ցուի Յանքիանգի (Cui Yanqiang) հետ։

Advertisements
Posted in Տոնական համերգ | Leave a comment

Ակադեմիկես Գեորգ Բրուտյանի անվան փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոն

w

Հասցե՝           375010 ՀՀ, ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 17, 207 սենյակ

Էլ. փոստ՝     chairoflogicphiloscult@gmail.com; philos-logic25@aspu.am;
                        philog-cult@armspu.am 
Հեռ.`              597065

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնը հիմնադրվել է 2012 թվականի փետրվարի 6-ին Կրթության, հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի կազմում գործառնող երկու ամբիոնների`

  • Փիլիսոփայության (ստեղծվել է 1961 թվականին)
  • Տրամաբանության, տեսական և գործնական փիլիսոփայության,  մշակութաբանության (ձևավորվել է 2011 թ. հուլիսի 11-ին),

միավորման արդյունքում (ավելի մանրամասն տե՛ս):

2016 թ. նոյեմբերի 3-ից Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի գիտական խորհուրդի որոշմամբ ամբիոնը վերանվանվեց՝ Ակադեմիկոս Գեորգ Բրուտյանի անվան փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոն:

Ամբիոնը հրատարակում է Իմաստություն գիտական հանդեսը, որի պաշտոնական կայք էջն է՝ www.wisdomperiodical.com:

New Picture (2)

ԱՄԲԻՈՆԻ ՎԱՐԻՉ

Հովհաննիսյան Հասմիկ
Փ.գ.դ., դոցենտ, (ծնված 1966 թ.)
ՀՀ, Երևան 0060, Ավան  Նարեկացի 42
Հեռ.` 010627153, 093814911
E-mail: hashovh@yahoo.com;
hashovhannisyan@hotmail.com

Հրատարակություններ

Posted in Փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոն | Leave a comment