30.10.2012 թ. (դոկ­տո­րական ատենախոսութ­յուն Հ.Հովհաննիսյան)

Փ.գ.թ., դոցենտ, Խաչա­տուր Աբովյանի անվան հայ­­կական պետա­կան մանկա­վար­ժական համալսա­րանի փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի վարիչ Հասմիկ Հովհան-նիսյանի Փաստարկման երևան­յան դպրոցը (մեթոդա­բանա­կան և իմացաբանական վերլուծություն) թեմայով դոկ­տո­րական ատենախոսութ­յան նախապաշտպանություն (եզ-րակացություն):

Հասմիկ Հովհաննիսյան (եզրակացություն)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s