9.11.2012 թ. (դոկտորական ատենախոսութուն Ռ.Սա հակյան)

Երևանի թատրոնի և կինոյի ինստիտուտի արվեստի տեսության և պատ­մութ­յան ամբիոնի դոցենտ, փ.գ.թ. Ռոմանոս Սահակյանի Գե­ղա­գի­­տական կատ­ե­գո­րիա­ների փիլի­սո­փա­յականաշխարհայացքային էությունը և սոցի­ա­լա­­­կան գոր­ծա­ռույթ­ները վեր­նագրով դոկ­տորական ատենախոսության նախապաշտպանություն (եզրակացություն):

Ռոմանոս Սահակյան (եզրակացություն)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s