Սիմպոզիում 3

Շախմատը և փիլիսոփայությունը

Ղեկավար` փ.գ.թ. Դավիթ Մոսինյան

Զեկուցողներ`
• Մոսինյան Դավիթ (Ռենդյուի հայաստանյան չեմպիոն), զեկ. թեմա` Արևելյան մտածող-ությունը և արևելյան տրամաբանական խաղերի (ռենդյու, շոգի, գո) առանձնահատկութ-յունները,
• Քոչինյան Անահիտ, զեկ. թեմա` Տիգրան Պետրոսյանի փիլիսոփայական ժառանգությունը:

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s