ԲԱՑ ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԱՐՔ նեյեմբերի 21, 24

ԲԱՑ ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

(ք. Երևան, Տիգրան Մեծի պողոտա, 17, 3-րդ հարկ, Գիտխորհրդի դահլիճ)

 21 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ, 2016

Անա ԲԱԶԱԿ (11:00-12:30)

Բուխարեստի (Ռումինիա) պոլի­տեխնիկական համալսարանի փիլիսոփայության պրոֆեսոր, Ռումի­նիայի ակադեմիայի պատմության, գիտության փիլիսոփայության և տեխնոլո­գիայի կոմիտեի Տրամա­բա­նության, մեթոդաբա­նության և գիտության փիլիսոփա­յության բաժանմունքի փոխնա­խագահ

Դասախոսության թեմա՝  Նախազգուշական սկզբունքը. դրա տրամաբանությունն ու կառավարումը

 

Ջորջիա ԱՊՈՍՏՈԼՈՊՈԼՈՒ (14:00-15:30)

Իոաննինայի (Հու­նաս­տան) համալսարանի փիլիսոփա­յութ­յան բաժանմունքի պրո­ֆեսոր, Միջազ­գային փի­­լիսոփայական ակադեմիայի անդամ

Դասախոսության թեմա՝  Անտիկ հունական Լոգոսից դեպի Եվրոպական ռացիոնալություն

Արմեն Տ. ՄԱՐՍՈՒՊԵԱՆ (15:45-17:15)

Հարավային Կոննեկտիկուտի (ԱՄՆ, Նյու-Հէվն) պետա­կան հա­մալսարանի փիլիսո­փա­­յութ­յան բա­­ժան­մունքի ղեկավար, փիլիսոփայության պրոֆեսոր

Դասախոսության թեմա՝ Բացակայության ներկայությունը. տեղի հայկական լուսանկարչությունը Օսմանյան Անատոլիայում

24 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ, 2016

Հանս ԿՅՈԽԼԵՐ (10:00-11:30)

Ինսբրուքի (Ավստրիա) համալ­սա­րանի փիլիսոփայության պրոֆեսոր, Միջազգային առաջընթաց կազ­մակերպության նախագահ, Փիլիսոփայության մի­ջազ­գային ա­կադեմի­այի համա­նախագահ

Դասախոսության թեմա՝ Նորմատիվ հակասությունները միջազգային իրավունքում. հետևություններ իրավունքի փիլիսոփայության համար

Բալաժ ՄԵԶԵՅ (12:30-14:00)

Փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Պիտեր Պազմանի (Հունգարիա) կաթոլիկ համալ­սարանի  փիլիսոփայության բաժանմունքի վարիչ և միջազգային հետազո­տութ­յունների ղե­կավար

Դասախոսության թեմա՝ Աստվածային հայտնություն հասկացության մեթոդաբանական կարևորութ­յունը պատմական տեսանկյունից

Advertisements
This entry was posted in Տոնական համերգ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s