Category Archives: Փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոն

Ակադեմիկես Գեորգ Բրուտյանի անվան փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոն

Հասցե՝           375010 ՀՀ, ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 17, 207 սենյակ Էլ. փոստ՝     chairoflogicphiloscult@gmail.com; philos-logic25@aspu.am;                         philog-cult@armspu.am  Հեռ.`              597065 … Continue reading

Posted in Փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոն | Leave a comment